oprogramowanie dreryk

Powiatowa Przychodnia Zdrowia
Okrzei 8 07-300 Ostrów Mazowiecka

tel.: +48 29 74 620 16

tel.: +48 29 74 620 17

tel.: +48 29 74 539 02

e-mail: ppz@szpitalostrowmaz.pl

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku

w godz. od 7:00 do 18:00

Oferta świadczeń zdrowotnych

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

1. Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych;
 • poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
 • poradę patronażową;
 • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe;
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej;
 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

2. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane z zachowaniem następujących warunków:

 • świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 800 a 1800, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy;
 • w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy;
 • w przypadkach innych niż określone ww. pkt  świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
 • w celu realizacji zabiegów i procedur diagnostyczno-terapeutycznych w trakcie udzielanej porady lekarskiej oraz tych wynikających z udzielanej porady oraz obowiązkowych szczepień ochronnych wynikających z zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniodawca zapewnia funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym punktu szczepień dostępnego co najmniej raz w tygodniu, także po godzinie 15:00.
 • W przypadku gdy w wyniku udzielonej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, świadczeniodawca organizuje pobranie materiałów do badań zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.).
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ramach współpracy z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, na której liście świadczeniobiorców znajduje się świadczeniobiorca, jest obowiązany do wydania skierowania na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

.

3.Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Badania hematologiczne:

1) morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;

2) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

3) retikulocyty;

4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

1) sód;

2) potas;

3) wapń zjonizowany;

4) żelazo;

5) żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);

6) stężenie transferyny;

7) stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c);

8) mocznik;

9) kreatynina;

10) glukoza;

11) test obciążenia glukozą;

12) białko całkowite;

13) proteinogram;

14) albumina;

15) białko C-reaktywne (CRP);

16) kwas moczowy;

17) cholesterol całkowity;

18) cholesterol-HDL;

19) cholesterol-LDL;

20) triglicerydy (TG);

21) bilirubina całkowita;

22) bilirubina bezpośrednia;

23) fosfataza alkaliczna (ALP);

24) aminotransferaza asparaginianowa (AST);

25) aminotransferaza alaninowa (ALT);

26) gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);

27) amylaza;

28) kinaza kreatynowa (CK);

29) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);

30) czynnik reumatoidalny (RF);

31) miano antystreptolizyn O (ASO);

32) hormon tyreotropowy (TSH);

33) antygen HBs-AgHBs;

34) VDRL;

35) FT3, FT4;

36) PSA – Antygen swoisty dla stercza (całkowity, wolny).

3. Badania moczu:

1) ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;

2) ilościowe oznaczanie białka;

3) ilościowe oznaczanie glukozy;

4) ilościowe oznaczanie wapnia;

5) ilościowe oznaczanie amylazy.

4. Badania kału:

1) badanie ogólne;

2) pasożyty;

3) krew utajona – metodą immunochemiczną.

5. Badania układu krzepnięcia:

1) wskaźnik protrombinowy (INR);

2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);

3) fibrynogen.

6. Badania mikrobiologiczne:

1) posiew moczu z antybiogramem;

2) posiew wymazu z gardła z antybiogramem;

3) posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

8. Diagnostyka ultrasonograficzna:

1) głowy/szyi (88.713 USG tarczycy i przytarczyc, 88.715 USG węzłów chłonnych i szyi, 88.717 USG ślinianek,88.719 USG krtani);

2) klatki piersiowej (88.732 USG piersi, 88.733 USG płuc, 88.735 USG śródpiersia, 88.734 USG jamy opłucnej,88.738 USG klatki piersiowej, 88.739 USG klatki piersiowej – inne);

3) przewodu pokarmowego (88.743 USG przełyku, 88.749 USG przewodu pokarmowego – inne);

4) układu moczowego (88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego);

5) brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, 88.763 USG gruczołu krokowego);

6) inna diagnostyka ultrasonograficzna (88.790 USG węzłów chłonnych,

88.799 USG moszny, w tym jąder i najądrzy).

9. Echokardiografia.

10. Spirometria.

11. Zdjęcia radiologiczne:

1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;

2) zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;

3) zdjęcie czaszki;

4) zdjęcie zatok;

5) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

12. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:

1) gastroskopia;

2) kolonoskopia.”;

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

 

1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
 • wizytę patronażową;
 • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
 • świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy.

2. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane z zachowaniem następujących warunków:

 • świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 800 a 1800, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy;
 • w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, świadczenie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia;
 • w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
 • świadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

3. Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w domu świadczeniobiorcy, w tym również w domu pomocy społecznej, odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.

4. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej pobiera materiały do badań diagnostycznych w przypadkach gdy świadczenie, ze względów uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, może być zrealizowane wyłącznie w domu świadczeniobiorcy.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

1. Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
 • wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych
 •  
 • wizytę patronażową;
 • wizytę profilaktyczną.

2. Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane

z zachowaniem następujących warunków:

 • świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 800 a 1800, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy;
 • w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, świadczenie jest
 • udzielane w dniu zgłoszenia;
 • w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań położnej podstawowej
 • opieki zdrowotnej, świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
 • świadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania są wykonywane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB

HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

 

1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, warunków sanitarnych w szkole;
 • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

3. Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie  z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008

r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

4. Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka
Ul. Dubois 68
Telefon: +48 29 74 620 16
E-mail: ppz@szpitalostrowmaz.pl

Realizacja witryny: ENITEO.PL