oprogramowanie dreryk

Powiatowa Przychodnia Zdrowia
Okrzei 8 07-300 Ostrów Mazowiecka

tel.: +48 29 74 620 16

tel.: +48 29 74 620 17

tel.: +48 29 74 539 02

e-mail: ppz@szpitalostrowmaz.pl

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku

w godz. od 7:00 do 18:00

Informacje prawne

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

http://psz.praca.gov.pl/documents/10240/120290/Dz.U.19.60.pdf/c17fda0c-2285-4213-bd1b-9b34eceb1ce1

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135 

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654

 

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111741038

 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2217

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37695/D2018000198601.pdf

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/prawo-reglamentacja/3257.pdf

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2019.078.0000736,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-podstawowej-opieki-zdrowotnej.html

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2018/15/journal/4413

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001589

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1570/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1318

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet;jsessionid=32077960EE7DC3B367FAAA0792D3E5B9?id=WDU20111821086&type=11&isNew=true

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001132

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1146/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001251

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001536

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html?year=2016&act=79

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1638/1

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002098

 

Obwieszczenie Ministra zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000062

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000086&min=1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2019.062.0000595,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczegolowych-wymagan-jakim-powinny-odpowiadac-pomieszczenia-i-urzadzenia-podmiotu-wykonujacego-dzialalnosc-lecznicza.html

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2019.061.0000582,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-zlecenia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-oraz-zlecenia-naprawy-wyrobu-medycznego.html

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2015-698,18196011.html

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

https://ekoinfonet.pl/roczniki_dzu.php?rok=&id=WDU20190000395&ile

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2019.042.0000396,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-trybu-orzekania-o-zdolnosci-do-uprawiania-danego-sportu-przez-dzieci-i-mlodziez-do-ukonczenia-21-roku-zycia-oraz-przez-zawodnikow-p.html

 

Rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2018-2475,18795653.html

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1809/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110180094

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111420835

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112931728

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000014

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001500

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000696

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002069

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001567

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1250/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001061

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001975

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/469

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia) z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept

http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2018-745

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000739/O/D20120739.pdf

 

Zarządzenie nr 92/2019/ DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-922019dsoz,6972.html

 

Zarządzenie nr 122/2018/ DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1222018dsoz,6846.html

 

Zarządzenie nr 120/2018/ DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-602018dsoz,6781.html

 

 Zarządzenie nr 62/2018/ DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-622016dsoz,6502.html

 

Zarządzenie nr 72/2017/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-722017dsoz,6620.html

 

Zarządzenie nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 1016r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1222016dsoz,6545.html

 

Zarządzenie nr 124/2016/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1242016dsoz,6546.html

 

Zarządzenie nr 43/2017/DSOZ  Prezesa Narodowego  Funduszu  zdrowia z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-432017dsoz,6583.html

 

Zarządzenie nr 46/2017/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-462017dsoz,6586.html

 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25  października 2018 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka
Ul. Dubois 68
Telefon: +48 29 74 620 16
E-mail: ppz@szpitalostrowmaz.pl

Realizacja witryny: ENITEO.PL